Zwolnienie dyscyplinarne i jego konsekwencje

Zwolnienie dyscyplinarne to forma rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z powodu naruszenia przez pracownika obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa pracy. Groźba zwolnienia dyscyplinarnego może wynikać z różnych działań pracownika. Zwolnienie dyscyplinarne  regulowane jest 52 art. Kodeksu Pracy:

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Przykładowym naruszenie obowiązków służbowych może być:

 • Nieprzestrzeganie obowiązków służbowych
 • Naruszanie regulaminu wewnętrznego
 • Częste nieuzasadnione nieobecności w pracy lub spóźnienia
 • Porzucenie pracy
 • Spożywanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych w miejscu pracy i przychodzenie do pracy pod wpływem tych substancji
 • Kradzież lub oszustwo
 • Złamanie umowy o zakazie współpracy z konkurencją

Na decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym pracodawca ma miesiąc od odkrycia naruszenia obowiązków pracowniczych (pracownik może przebywać w tym czasie na zwolnieniu lekarskim). Musi on uzasadnić swoją decyzję i poinformować o tym pracownika pisemnie.

Każdy pracownik natomiast ma 21 dni na odwołanie się od decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym zgodnie z art. 264 ust. 2 k.p. i może zgłosić sprawę do sądu, który ustali, czy zwolnienie dyscyplinarne nie było bezpodstawne i czy pracownik faktycznie dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków służbowych.

Konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego:

 • Utrata odprawy
 • Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych
 • Brak czasu na poszukiwanie nowej pracy
 • Zapis o zwolnieniu dyscyplinarnym na świadectwie pracy
+48 74 300 00 15