Rodzaje ubezpieczeń

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Na czym polega ubezpieczenie zdrowotne?
 • Czym różni się ubezpieczenie zdrowotne od chorobowego?
 • Jakie są rodzaje ubezpieczeń społecznych? Kto pod nie podlega?
 • Jaka jest wysokość składek?

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach publicznej służby zdrowia (wizyty lekarskie, zabiegi, pobyt w szpitalu, refundację recept i niektórych środków leczniczych)

Kto pod nie podlega?

Obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Ustawowo, ubezpieczenie zdrowotne przysługuje:

 • Uczniom i studentom
 • Osobom zatrudnionym z tytułu umowy o pracę
 • Rolnikom i ich domownikom
 • Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Osobom wykonującym pracę w oparciu o agencyjną lub umowę zlecenie
 • Osobom o statusie bezrobotnego, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy
 • Osobom pobierającym zasiłek stały Pomocy Społecznej
 • Rencistom i emerytom

Jaka jest wysokość składki ubezpieczenia zdrowotnego?

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 to 9% podstawy wymiaru składki.

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe daje prawo do świadczeń (zasiłku chorobowego, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego) w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem.

Kto pod nie podlega?

Obowiązkowo podlegają pod nie:

 • Pracownicy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę
 • Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych
 • Osoby odbywającą służbę zastępczą

Istnieje możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, w przypadku obowiązkowego podlegania pod ubezpieczenie emerytalne i rentowym z tytułu:

 • Wykonywania pracy nakładczej
 • Pracy w oparciu o umowę zlecenie lub równoważnej lub współpracy z osobą, która pracuje na podstawie takiej umowy
 • prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy wykonywaniu takiej działalności
 • odpłatnej pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania
 • statusu osoby duchownej
 • otrzymywania stypendium doktoranckiego

Jaka jest wysokość składki ubezpieczenia chorobowego?

Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe w 2023 to 2,45% podstawy wymiaru składki i opłaca je ubezpieczony.

Ubezpieczenie rentowe

Ubezpieczenie rentowe chroni przed ryzykiem utraty zdolności do pracy oraz przed ryzykiem śmierci żywiciela (osoby, która zapewnia rodzinie utrzymanie).

Ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenie emerytalne to ubezpieczenie, które ma na celu zapewnienie środków pieniężnych osobom, które zaprzestały pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Kto podlega pod ubezpieczenie rentowe i emerytalne?

 • Pracownicy (z wyjątkiem prokuratorów)
 • Osoby wykonujące  pracę nakładczą
 • Członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo spółdzielni kółek rolniczych
 • Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub równoważnej oraz osoby współpracujące (jako osoby bliskie) z kimś, kto pracuje na podstawie takiej umowy
 • Osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby współpracujące (jako osoby bliskie) z osobą, która prowadzi taką działalność albo korzysta z ulgi na start
 • Posłowie (w tym posłowie do Parlamentu Europejskiego) i senatorowie pobierający uposażenie
 • Osoby pobierające stypendium sportowe
 • słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pobierający stypendium
 • doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie,
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowane i pracujące odpłatnie na podstawie skierowania do pracy
 • Osoby duchowne
 • Niezawodowi żołnierze, pełniący czynną służbę wojskową (ale nie służbę kandydacką)
 • Osoby odbywające służbę zastępczą
 • Osoby będące na urlopie wychowawczym
 • Osoby rezygnujące z zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, z którym mieszka, albo osobą bliską (matką, ojcem lub rodzeństwem), która z Tą osobą nie mieszka
 • Nianie i pracujące na podstawie umowy uaktywniającej
 • Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem (chyba, że podlegają tylko ubezpieczeniu emerytalnemu)
 • Członkowie rady nadzorczej otrzymujący za to wynagrodzenie
 • Osoby, które pobierają:
  • zasiłek dla bezrobotnych
  • świadczenie integracyjne,
  • stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych
  • stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych
  • zasiłek macierzyński
  • zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
  • świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu
  • zasiłek socjalny w czasie przekwalifikowania zawodowego i szukania nowego zatrudnienia
  • wynagrodzenie, które przysługuje Ci, gdy korzystasz ze świadczenia górniczego
  • wynagrodzenie, które przysługuje Ci, gdy korzystasz ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy
  • świadczenie szkoleniowe wypłacane, gdy ustało Twoje zatrudnienie
  • świadczenie pielęgnacyjne
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
  • zasiłek dla opiekuna

Jaka jest wysokość składki ubezpieczenia rentowego i emerytalnego?

Wysokość składki emerytalnej wynosi 19.52% podstawy wymiaru, a wysokość składki ubezpieczenia rentowego wynosi 8% podstawy wymiaru.

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe daje prawo do świadczeń w razie utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Kto pod nie podlega?

Obowiązkowo podlegają pod nie:

 • Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę
 • Osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • Osoby duchowne

Nie podlegają natomiast:

 • bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne
 • posłowie do Parlamentu Europejskiego
 • nakładcy
 • żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę wojskową
 • osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
 • osoby pobierające  świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie
 • osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia
 • członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji
 • osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ustawy o s.u.s.,
 • osoby objęte dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 7 ustawy o s.u.s

Jaka jest wysokość składki ubezpieczenia wypadkowego?

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od ilości pracowników zgłaszanych pracowników do takiego ubezpieczenia oraz od rodzaju wykonywanej pracy.

+48 74 300 00 15