Usługi kadrowo-płacowe

Workprofi świadczy kompleksowe uługi kadrowo płacowe obejmujące szereg działań koniecznych ze względu na obowiązujące przepisy i wspierające prowadzenie optymalnej polityki kadrowej.  Zmieniające się przepisy oraz inne uwarunkowania mają zasadniczy wpływ na dobór i stosowanie optymalnych narzędzi w obszarze kadrowo-płacowym. Workprofi w sposób ciągły implementuje zmieniające się regulacje i dostosowuje procedury, systemy kontroli wewnętrznej oraz narzędzia informatyczne do zmieniających się potrzeb naszych Klientów. Oferowany przez Worprofi zakres usług obejmuje między innymi:

Płace:

 • ewidencję danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym
 • zarządzanie wynagrodzeniami:
 • sporządzanie list płac
 • obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw
 • obsługiwanie przelewów
 • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON
 • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT 11/40
 • ustalanie uprawnień urlopowych (wymiar urlopu, urlop należny, bilanse urlopowe)
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie informacji wynikających z prowadzonej dokumentacji kadrowej,
 • przygotowywanie dokumentów i obsługa podczas audytu.

Administracja kadr:

 • prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników
 • zgłaszanie pracowników do ZUS
 • obsługę przyjęcia nowego pracownika do firmy
 • przygotowywanie dokumentów kadrowych, m.in. umów o pracę, świadectw pracy, aneksów do umów
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i przygotowywanie skierowań na badania wstępne i okresowe
 • monitorowanie aktualności szkoleń BHP
 • obsługę pracowników w zakresie sporządzania: zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o zarobkach, świadectw pracy
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta
 • reprezentowanie Klienta podczas kontroli prowadzonej przez uprawnione organy administracji państwowej
 • przygotowywanie korekt list płac, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych ZUS
 • pełną obsługę umów o pracę oraz umów cywilno – prawnych (w tym umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich).
 • 1